imprezy   dopisz konkurs
konkursykonkursy nagrody
 
wygraj nagrody
Konkursy

»  Samochody
»  Pieniądze
»  RTV i AGD
»  Bilety
»  Książki
»  Gadżety
»  Komputery laptopy
»  Odzież
»  Płyty i filmy
»  Wycieczki
»  Domy / mieszkania
»  Art. spożywcze
»  Zabawki / art. szkolene
»  Telefony

»  dodaj konkurs 
 


Wpis ten jest już nie aktywny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ofertami.

Pytamy – nagradzamy (czwarta edycja)


REGULAMIN KONKURSU "Pytamy – nagradzamy (czwarta edycja)"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Pytamy – nagradzamy (czwarta edycja)”, zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez Novem sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Balickiej 95A, 30-149 Kraków zwaną dalej "NOVEM".2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20/11/2012 r. i trwa do dnia 20/05/2013 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie:
http://pytamy-nagradzamy.pl/ - zwaną dalej „Serwisem Internetowym”

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Polski, które wypełnią formularz na stronach Serwisu Internetowego, w tym udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy NOVEM oraz członkowie ich rodzin.
II. Zasady Nagradzania
6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli NOVEM, na podstawie adekwatności i oryginalności wypowiedzi, spośród odpowiedzi udzielonych przez uczestników konkursu.

7. W Konkursie przewidziana jest jedna główna nagroda, przy czym osoba, która zostanie wybrana w Konkursie sama wybiera, który z poniższych produktów otrzyma w formie nagrody:

a) Samsung 530U3B o wartości 3 800 zł (bądź w przypadku niedostępności tego produktu po zakończeniu konkursu, inny laptop o wartości nie niższej niż 3 800 zł)

b) kupony Sodexo o wartości 4000 zł

c) Apple iPhone 5 (32 GB) o wartości 3900 zł oraz akcesoria: zestaw głośnomówiący Griffin - WindowSeat o wartości 199 zł, słuchawki Bench - Rhytm o wartości 200 zł

8. Fundatorem nagród jest NOVEM.

9. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

III. Rozwiązanie Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie nazwiska zwycięzcy nastąpi do dnia 31/05/2013 r.

11. O przyznaniu Nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w Serwisie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny, na podany w Serwisie Internetowym numer telefonu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrana przez nią Nagroda nie zostanie przekazana.

12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

13. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.

14. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się jej, składając NOVEM jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

15. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy Konkursu pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, potwierdzony po przekazaniu informacji o jej przyznaniu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody.

16. W przypadku zwycięzcy będącego osobą fizyczną prawo do Nagrody wymienionej w punkcie 7 może być realizowane wyłącznie po:

a) uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty należnego podatku do NOVEM, jako organizatora Konkursu, w terminie 14 dni od daty poinformowania o otrzymaniu Nagrody.

b) przesłaniu mailem na adres organizatora konkursu następujących danych: imienia i nazwiska, PESELu, NIPu, adresu zameldowania, adresu właściwego urzędu skarbowego.

17. Przekazanie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od daty uiszczenia podatku – zgodnie z postanowieniami punktu 16 Regulaminu.

18. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli:

a) wziął udział w Konkursie bądź przesłał ankietę konkursową dokonując oszustwa,

b) w przypadku Nagrody wymienionej w punkcie 7, jeżeli nie uiści podatku w terminie wskazanym w punkcie 16 Regulaminu, jeśli jest osobą fizyczną.

IV. Postanowienia końcowe

19. Wypełniając ankietę konkursową Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

20. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w serwisie http://pytamy-nagradzamy.pl/wyniki/ imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika, jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji NOVEM. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez NOVEM w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

24. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

25. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić NOVEM o zmianie adresu lub innych danych umożliwiających przekazanie nagrody. NOVEM nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

26. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane przez NOVEM w celach marketingowych.

27. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.Termin: 2012-11-01
Do odwołania
Organizator promocji:

pytamy-nagradzamy
    ---

Dołącz do newslettera Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych, polecanych konkursach, loteriach oraz ciekawych ofertach dopisz się do naszego newslettera.

  STRONA GŁÓWNA | AKTUALNE KONKURSY |DODAJ KONKURS | KONTAKT | Konkursy lista wszytkie


Aktualne konkursy 2010 z gwarantowanymi nagrodami do wygrania. Loterie promocyjne konkursy z nagrodami, graj i wygrywaj nagrody w konkursach i loteriach. Aktualne informacje o promocjach w postaci konkursów loteria dla każdego.
Codziennie informacja o loteriach promocjach konkursach. W serwisie gdzie wygrać gwarantowane nagrody informacje o konkursach do wygrania są nagrody pieniężne oraz drogie nagrody rzeczowe, a nawet wycieczki oraz samochody. Zagraj i wygraj auto, gotówka, laptop, samochód lub komórkę oraz wycieczkę. Do wygrania w konkursach również mieszkania, pieniądze, wycieczki, telewizory, aparaty cyfrowe, telefony, komputery, i inne cenne nagrody. SPRAWDŹ gdzie i jak wygrywać.
Konkursy